Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SamenmetWendy


1. Algemeen
SamenmetWendy (hierna te noemen Samen) is opgericht door mevrouw W. Schipper, gevestigd te Koog aan de Zaan en ingeschreven onder nummer 69 59 43 25 bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienden te worden betrokken.

3. Bedrijfsomschrijving
Samen richt zich op het begeleiden en coachen van kinderen en volwassenen.

4. Definities
a. Opdrachtnemer: Samen
b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
c. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

5. Coaching / begeleiding tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien mogelijk van toepassing, beiden gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdracht gevende gezaghebbend ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Samen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Samen bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach/behandelaar verwacht mag worden.

6. Uitvoering van de overeenkomst
a. opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

7. Vertrouwelijkheid/geheimhouding
Alle informatie die tijdens de sessie besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

8. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website van Samen. Alle bedragen zijn (indien van toepassing) inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen gelden niet voor cliënten die al onder begeleiding zijn van Samen. Voor deze cliënten blijft het oude tarief gehandhaafd, tot het einde van het lopende traject of de sessie.

9. Offertes en aanbiedingen
a. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
b. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

10. Bruikleen
a. Alle door Samen uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz. blijven intellectueel eigendom van Samen. Zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt/opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Samen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
b. Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Samen voor het einde van het begeleidingstraject. In geval van beschadigingen toegebracht door cliënt, heeft Samen het recht de schade te verhalen op opdrachtgever.

11. Verhindering en/of annulering
a. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakt afspraak wenst te annuleren of te verzetten, dient dit uiterlijk 48 uur van te voren worden doorgegeven via sms, WhatsApp of telefonisch op telefoonnummer 06 46 53 22 69. Indien bij verhindering de deelname aan een sessie tenminste 48 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij annuleren of verzetten binnen de 48 uur berekent Samen 50% van het normale tarief.
b. Bij workshops en trainingen;
* korter dan 14 dagen voor aanvang: 50 % van het overeengekomen totale bedrag.

12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
a. Samen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen.
b. Voorts is Samen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Samen op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

13. Betalingsvoorwaarden
Bij voorkeur betalen ter plaatse aan het begin van de eerste sessie, via een elektronisch betaalverzoek of contant.

14. Toepasselijk recht en geschillen (wetgeving)
a. Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
b. Klachtenregeling; klachten voorafgaand, tijdens of na de verrichte diensten voor de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Samen kunnen we dan kijken naar een mogelijke oplossing. Op grond van een klacht zal Samen passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen doornemen en indien gewenst ook met u als indiener van de klacht.
Partijen zullen pas een beroep doen op een rechter, nadat zij zich beiden tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

15. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijk en/of psychische klachten, dient altijd eerst een arts, specialist of psycholoog te worden geraadpleegd. Er wordt géén medisch advies gegeven, en er worden géén diagnoses gesteld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, lichamelijke/emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de sessies als de periode erna.

16. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.samenmetwendy.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

17. Toepassing en vindplaats Privacyreglement
Samen houdt zich aan het privacyreglement zoals u kunt vinden op de website; www.samenmetwendy.nl