Privacyreglement 9 april 2020

Privacyreglement 9 april 2020

SamenmetWendy, gevestigd aan het Woldeveld 28, 1541 SB Koog aan de Zaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals staat in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SamenmetWendy
Woldeveld 28
1541 SB Koog aan de Zaan
Telefoon; 06 46 53 22 69
E-mail; SamenmetWendy@gmail.com

Functionaris Gegevensbescherming SamenmetWendy

Wendy Schipper is de Functionaris Gegevensbescherming van SamenmetWendy. Zij is bereikbaar via e-mailadres; SamenmetWendy@gmail.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SamenmetWendy verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of persoonlijk.

Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar, wordt specifiek schriftelijk toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SamenmetWendy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Ras
– Godsdienst of levensovertuiging
– Gezondheid
– Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SamenmetWendy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van de betaling

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– SamenmetWendy verwerkt ook de persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SamenmetWendy neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SamenmetWendy) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SamenmetWendy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden genoteerd.

Wij zijn wettelijk verplicht alle gegevens die te maken hebben met onze facturatie 7 jaar te bewaren t.b.v. de Belastingdienst. Na het beëindigen van een sessie of traject worden de door jou verstrekte gegevens maximaal 2 jaar bewaart.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SamenmetWendy verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, mits dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SamenmetWendy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SamenmetWendy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar SamenmetWendy@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op jouw verzoek. 

 

SamenmetWendy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SamenmetWendy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via SamenmetWendy@gmail.com.